Snowdonia National Park strapline

Gofalu

Coed Cymysg

alt=Parc Cenedlaethol Eryri

Cyfrannu

Mewn ymateb i ymholiadau gan y cyhoedd ynghylch system roddion tuag at waith Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, mae rhaglen beilot wedi'i sefydlu.

Defnyddir unrhyw roddion a dderbynnir trwy'r dudalen hon i hyrwyddo gwaith yr Awdurdod â'i bwrpasau a'i ddyletswydd statudol, sef:

Ein Pwrpasau Statudol

  • gwarchod a gwella harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol y Parc Cenedlaethol
  • hyrwyddo cyfleoedd i'r cyhoedd ddeall a mwynhau nodweddion arbennig y Parc Cenedlaethol

Ein Dyletswydd Statudol

  • meithrin lles economaidd a chymdeithasol cymunedau o fewn y Parc Cenedlaethol

Ar ddiwedd pob blwyddyn ariannol, bydd adroddiad yn cael ei baratoi i ddangos swm y rhoddion a godwyd trwy gyfrwng y dudalen hon a sut y caiff ei fuddsoddi yn ôl i mewn i’r gwaith o ofalu am Eryri.

Disgwylir y cyntaf o'r adroddiadau hyn ym mis Ebrill 2021.

Gan mai rhaglen beilot yw hon, disgwyliwch weld mwy o fanylion ac enghreifftiau o brosiectau yn cael eu hariannu wrth i ni esblygu a dysgu. Byddwn yn ailasesu sut mae hyn yn gweithio bob blwyddyn er mwyn gweld sut y gallwn wella.

Diolch yn fawr!

Cyfrannu i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Bydd pob ceiniog o'ch cyfraniad yn mynd tuag at warchod a gwella tirweddau, bywyd gwyllt a chymunedau lleol Parc Cenedlaethol Eryri

Swm

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â'n Rheolwr Partneriaethau:

angela.jones@eryri.llyw.cymru