Snowdonia National Park strapline

Awdurdod y Parc

Canolfan Ogwen

alt=

Canolfan Ogwen

Agorwyd y ganolfan newydd yn Ogwen gan John Griffiths AC, Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon ar ddydd Iau Gorffennaf 18fed 2013.

Cychwynnwyd ar y gwaith o wella’r ddarpariaeth yn Nyffryn Ogwen yn ôl ym mis Medi 2012, gan ddisodli’r hen Ganolfan a Swyddfa’r Warden.

Cyn hynny, roedd y cyfleusterau yno yn rhy gyfyng ac elfennol gan fethu gwasanaethu’n ddigonol y miloedd o bobl fyddai’n ymweld â’r ardal bob blwyddyn. Fodd bynnag, drwy Bartneriaeth Cwm Idwal (menter sy’n cynnwys Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Cyfoeth Naturiol Cymru a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol), fel rhan o gynllun ariannu Cymunedau a Natur (CAN), a gefnogir gan yr Undeb Ewropeaidd, mae’r gwaith o adeiladu Ogwen wedi ei gwblhau.

Bellach, er mwyn gwasanaethu’r 125,000 o ymwelwyr sy’n ymweld â’r dyffryn bob blwyddyn, ac er mwyn gwella’u profiad o’r ardal, mae Ogwen yn cynnwys mynediad cynhwysol i arddangosfa newydd am y cwm a’r mynyddoedd sy’n ei amgylchynu, swyddfa, toiledau, ardaloedd i newid, a chiosg i gael paned a bwyd. Mae’n adnodd ymwelwyr ardderchog i Gwm Idwal, yn cyfoethogi profiad ymwelwyr o’r cwm, fydd yn ei dro yn cefnogi’r sector awyr agored yn Eryri sydd yn defnyddio’r cwm fel adnodd dysgu a chynnal gweithgareddau awyr agored.

Wrth baratoi’r cynllun am adnoddau newydd, gwnaed gwaith ymchwil manwl ac ymgynghorwyd yn eang cyn cwblhau’r cynlluniau terfynol. Ymysg y grwpiau yr ymgynghorwyd â hwy oedd cymunedau lleol, darpar ddefnyddwyr, Fforwm Cydraddoldeb Anabledd Eryri a Grŵp Mynediad Arfon ac yn dilyn eu hawgrymiadau, gwnaed nifer o newidiadau i’r cynlluniau gwreiddiol.

Am fwy o fanylion, cysylltwch â Swyddog Partneriaeth Cwm Idwal, Simon Rogers drwy e-bostio simon.rogers@nationaltrust.org.uk neu ffonio 07917 215253.

Canolfan Ogwen

Canolfan Ogwen (© APCE)

Ystafell Ddehongli Canolfan Ogwen

Ystafell Ddehongli (© APCE)

Panel Dehongli Canolfan Ogwen

Panel Dehongli (© APCE)

Fforwm Defnyddwyr Ogwen

Cafodd Fforwm Defnyddwyr Ogwen ei sefydlu gyda’r bwriad i roi cyfle i ddefnyddwyr y ganolfan newydd i rannu gwybodaeth a lleisio barn ar y gwasanaeth sy’n cael ei gynnig yno.

Bydd y Fforwm yn cyfarfod ddwy waith y flwyddyn.

Dilynwch y dolennau i weld y Cylch Gorchwyl a Nodiadau Fforwm Defnyddwyr Ogwen: