Snowdonia National Park strapline

Awdurdod y Parc

Ffilmio yn Hafod Eryri

alt=

Datganiadau i'r Wasg 2017

Yr Ysgwrn Lottery

Y Loteri Genedlaethol #DiolchYnFawr

27 Tachwedd 2018

Ar yr 8fed o Ragfyr, rydym yn cynnig paned o de neu goffi am ddim i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol sy’n prynu tocyn i ymweld a ffermdy hanesyddol Yr Ysgwrn.

« mwy o fanylion

Yr Ysgwrn

Yr Ysgwrn - ‘O Lwyd i Liw’

21 Tachwedd 2018

Bydd digwyddiad unigryw i nodi diwedd y Rhyfel Byd 1af a’r dyhead am heddwch yn cael ei berfformio yng Nghapel Moreia, Trawsfynydd ddydd Sul yma.

« mwy o fanylion

St David Hotel

Cyfle i Dendro - Ail-Hysbyseb Oherwydd Mân Anghysondeb yn yr Hysbyseb Wreiddiol

9 Tachwedd 2018

ADEILADU YSGUBOR YSTLUMOD - HARLECH Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn gwahodd tendrau gan gontractwyr adeiladu cymwys a phrofiadol i adeiladu ysgubor ystlumod ar dir yng Ngwesty Dewi Sant, HARLECH, Gwynedd.

« mwy o fanylion

Llyn Trawsfynydd

Paratowch am lai o olau dydd

26 Hydref 2018

Wrth i ni baratoi i droi’r clociau’n ôl y penwythnos hwn gofynwn i gerddwyr gynllunio eu teithiau i gefn gwlad neu fynyddoedd Eryri’n ofalus dros y misoedd nesaf, gan gofio caniatau ar gyfer llai o olau dydd.

« mwy o fanylion

Workers

Datblygu sgiliau traddodiadol ar fferm Yr Ysgwrn

12 Hydref 2018

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn darparu sesiynau i ddysgu crefft sydd wedi bod yn rhan o dirlun Eryri ers canrifoedd.

« mwy o fanylion

Watkin Work

Llwybr newydd ar lethrau uchaf yr Wyddfa

5 Hydref 2018

Diolch i arian a godwyd trwy ymgyrch cyllido torfol Adfer ein Mynyddoedd yn ôl yn 2016, mae cymal cyntaf y gwaith o adeiladu llwybr ar ran uchaf Llwybr Watkin i gopa’r Wyddfa wedi ei gwblhau.

« mwy o fanylion

The Moon is Red at Yr Ysgwrn

Mae’r Lleuad yn Goch yn Yr Ysgwrn

28 Medi 2018

A hithau’n fis Gŵyl Hanes Cymru i Blant, mae’r Ysgwrn yn falch o gydweithio â’r Ŵyl a Chyngor Llyfrau Cymru i gynnig profiadau llenyddol tu allan i’r dosbarth i ddisgyblion ysgolion uwchradd Gwynedd.

« mwy o fanylion

Mynydd Moel

Ymgyrch cyllid torfol 'Adfer ein Mynyddoedd: Miliwn i'w Godi' - Mae Cader Idris angen eich cefnogaeth!

10 Medi 2018

Diolch i ymgyrch cyllido torfol, Adfer ein Mynyddoedd: Miliwn i’w Godi, sy’n cael ei lansio heddiw, gobeithio y bydd Cader Idris gam yn agosach at elwa o waith datblygu llwybrau angenrheidiol.

« mwy o fanylion

Llennyrch

Adfer Coedwigoedd Glaw Celtaidd Cymru

28 Awst 2018

Diolch i nawdd Ewropeaidd a Llywodraeth Cymru, yr hydref hwn fydd dechrau pennod newydd yn hanes coedwigoedd glaw Celtaidd Cymru sydd ar hyn o bryd mewn cyflwr cadwraethol anffafriol. Trwy ganolbwyntio ar waredu rhywogaethau planhigion estron a rheolaeth effeithiol y bwriad yw dod â’r coedwigoedd yn ôl i’w cyflwr ffrwythlon blaenorol.

« mwy o fanylion

Art 14

Cardiau post a thaflen i ddathlu treflun arbennig Dolgellau

15 Awst 2018

Yr wythnos hon lansiwyd taflen a chyfres o gardiau post newydd sy’n dathlu treftadaeth arbennig treflun Dolgellau. Lluniwyd darluniadau trawiadol o adeiladau’r dref, sy’n ymddangos ar y cardiau ac yn y daflen, gan fyfyrwyr celf o Goleg Meirion Dwyfor.

« mwy o fanylion

mynydd Conwy

Wythnos y Parciau Cenedlaethol 2018

20 Gorffennaf 2018

O deithiau cerdded i gerddoriaeth byw, mae rhywbeth i bawb yma yn Eryri yn ystod Wythnos y Parciau Cenedlaethol.

« mwy o fanylion

Luned Rhys Parri working with some of the attendees (© SNPA)

Agor arddangosfa o waith celf gan unigolion sy’n byw gyda dementia

17 Gorffennaf 2018

Heddiw, bydd arddangosfa o waith celf gan unigolion sy’n byw gyda dementia cynnar yn agor yn Ysbyty Alltwen, Tremadog. Mewn gweithdy pum diwrnod yn Yr Ysgwrn ym mis Mai, bu criw o bobl iau sy’n byw gyda’r cyflwr yn brysur yn creu diorama personol gyda’r artist Luned Rhys Parri.

« mwy o fanylion

Chief Executive, Emyr Williams and Education Officer, Hywyn Williams presenting Iolo Thomas with a special award (© SNPA)

Diolch Iolo!

16 Gorffennaf 2018

Ers Hydref y llynedd, y mae disgybl o Ysgol Hafod Lon, Penrhyndeudraeth wedi bod yn cael y cyfle i gydweithio efo nifer o staff yr Awdurdod.

« mwy o fanylion

Pen yr Ole Wen

Cyfnod o dywydd sych a phoeth yn cynyddu’r perygl o dân yng nghefn gwlad

29 Mehefin 2018

Dros y dyddiau diwethaf mae ardal Eryri wedi bod ymhlith y poethaf yn y DU, gyda Phorthmadog ar gyrion y Parc yn torri record tymheredd uchaf y flwyddyn. Gyda’r tir erbyn hyn yn sych grimp mae swyddogion Awdurdod Parc Cenedlaethol yn apelio ar y cyhoedd i fod yn wyliadwrus rhag cynnau tân yng nghefn gwlad Eryri.

« mwy o fanylion

Flyer Carneddau

Prosiect Partneriaeth Tirwedd y Carneddau

28 Mehefin 2018

Sesiynau galw draw i ffermwyr - 3ydd,4ydd a 10fed o Orffennaf

« mwy o fanylion

Gethin Davies - Rheolwr Prosiect (© APCE)

Dyfodol Disglair i’r Afon Eden

18 Mehefin 2018

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi sicrhau gwell dyfodol i’r Afon Eden. Mae prosiect Afon Eden wedi derbyn cyllid trwy raglen Cymunedau Gwledig – Rhaglen Datblygu Gwledig Llywodraeth Cymru 2014 – 2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygiad Gwledig a Llywodraeth Cymru.

« mwy o fanylion

Pennal

Apêl am Barch

6 Mehefin 2018

Mae swyddogion APCE a pherchnogion tir lleol yn apelio’n daer ar yrwyr cerbydau 4 x 4 i beidio â chrwydro oddi ar lwybrau penodol wrth yrru ym Meirionnydd.

« mwy o fanylion

Llwybr Llanberis (© Jeff Buck)

Gwaharddiad Beicio Mynydd Gwirfoddol

30 Mai 2018

Rydym yn gofyn i feicwyr mynydd barchu’r cytundeb gwirfoddol rhwng Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a grwpiau beicwyr mynydd amrywiol sy’n golygu cadw i ffwrdd o lwybrau Llanberis, Rhyd Ddu a Cwellyn rhwng 10.00 y.b a 5.00 y.h o Fai 1af hyd ddiwedd Medi.

« mwy o fanylion

Archeology of Journey

Teithiau Tywys Archaeolegol

1 Mai 2018

Dewch i brofi treftadaeth ddiwylliannol Eryri yng nghwmni Tomos Jones, Archaeolegydd Parc Cenedlaethol Eryri ar y 24ain o Fai!

« mwy o fanylion

I'r Byw (© Calon Gron)

I’R BYW – gan Rhodri Owen

26 Ebrill 2018

Yma yn ei arddangosfa gyntaf mae Rhodri yn cyferbynnu ei ddodrefn crefft-llaw gyda darnau wedi eu gweddnewid mewn ffyrdd gweledol annisgwyl.

« mwy o fanylion

Clwb Cerdded Eryri (© APCE)

Clwb Cerdded Eryri

26 Ebrill 2018

Wythnos ddiwethaf aeth Clwb Cerdded Eryri ar daith yng ngwynt a glaw mân Cwm Idwal.

« mwy o fanylion

Tabernacl ar ôl y gwaith

Dirwy o fwy na £2,000 i gwmni am ddefnyddio ffenestri plastig.

24 Ebrill 2018

Mewn achos llys yng Nghaernarfon yr wythnos ddiwethaf dyfarnodd yr ynadon ddirwy a chostau o £2,171.60 yn erbyn cwmni Bluestar Estates (Birmingham) Ltd. Roedd y cwmni wedi methu cydymffurfio â rhybudd gorfodaeth yn ymwneud ag amod caniatâd cynllunio ar Gapel Tabernacl, Stryd Fawr, Harlech.

« mwy o fanylion

Ychydig o luniau dros yr wythnos (© APCE)

Gwaith Maes Archaeolegol Prifysgol Sheffield

20 Ebrill 2018

Mae Tomos Jones ein Archaeolegydd wedi bod yn cefnogi staff a myfyrywyr o Brifysgol Sheffield gyda'u gwaith maes yn nyffryn Dysynni.

« mwy o fanylion

Crampon

Neges MynyddaDiogel at y Pasg

27 Mawrth 2018

Gan fod y clociau wedi troi, y dyddiau’n ymestyn, a’r gwanwyn yn dechrau dangos ei liwiau, mae MynyddaDiogel yn annog pawb i wirio rhagolygon y tywydd cyn mentro allan i gerdded ar y mynyddoedd y Pasg hwn.

« mwy o fanylion

Yr Ysgwrn

Gwobr Arbennig i Mr Gerald Williams

23 Mawrth 2018

Llongyfarchiadau mawr i Mr Gerald Williams, Yr Ysgwrn ar ennill Gwobr Arbennig y Prif Weinidog yng Ngwobrau Dewi Sant Llywodraeth Cymru, 2018!

« mwy o fanylion

Wardeiniaid a Gweinidog

Sicrhau Dyfodol Gwell i’r Wyddfa

19 Mawrth 2018

Wedi tair blynedd o drafodaethau ac ymgynghoriadau, mae cynllun arloesol sy’n amlinellu sut i ofalu am ddyfodol mynydd mwyaf eiconig Cymru, Cynllun Partneriaeth yr Wyddfa, yn gweld golau dydd heddiw.

« mwy o fanylion

Rhys W. Roberts, Anne Vowles & Carwyn ap Myrddin (© APCE)

Nodyn Atgoffa Diogelwch Mynydd

28 Chwefror 2018

Pa adeg gwell i atgoffa'r cyhoedd i gadw'n ddiogel ym mynyddoedd Eryri.

« mwy o fanylion

Digwyddiadau yn Yr Ysgwrn (© APCE)

Digwyddiadau yn Yr Ysgwrn

19 Chwefror 2018

Dewch i weld beth sydd gan Yr Ysgwrn i'w gynnig ym mis Mawrth.

« mwy o fanylion

Mawndiroedd y Migneint (© APCE)

Diwrnod Gwlyptiroedd y Byd

2 Chwefror 2018

Heddiw rydym yn dathlu Diwrnod Gwlyptiroedd y Byd

« mwy o fanylion

Emyr williams

APCE yn Wynebu Her Ariannol unwaith eto

1 Chwefror 2018

Yn dilyn cyhoeddi cyllideb Llywodraeth Cymru, mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri unwaith eto yn wynebu penderfyniadau anodd wrth fynd i’r afael ag ymateb i her ariannol.

« mwy o fanylion

Cegin Yr Ysgwrn (© APCE)

Yr Ysgwrn - Gohirio Dyddiad Agor

1 Chwefror 2018

Mae’r Ysgwrn ar gau ar gyfer gwaith cynnal a chadw angenrheidiol. Cysylltwch â ni am fanylion agor y safle.

« mwy o fanylion

(© APCE)

Cynllun Datblygu Lleol Eryri

25 Ionawr 2018

Nodyn gan ein adran Polisi Cynllunio.

« mwy o fanylion

Wythnos Ymwybyddiaeth Gordewdra Genedlaethol (© APCE)

National Obesity Awareness Week

12 Ionawr 2018

Mae’n Wythnos Ymwybyddiaeth Gordewdra Genedlaethol, beth am ganfod 10 gweithgaredd i’w profi yma yn Eryri. Pam lai dynodi cwpwl o benwythnosau bob mis i fentro i’r awyr agored? Mi fyddai’n fuddiol i’ch iechyd a’ch lles tra’n gyfle i brofi golygfeydd trawiadol Eryri yr un pryd . . .

« mwy o fanylion