Snowdonia National Park strapline

Awdurdod y Parc

Ffilmio yn Hafod Eryri

alt=

Datganiadau i'r Wasg 2020

5,000 o goed i ddathlu pen-blwydd Parc Cenedlaethol Eryri yn 70 oed!

29 Tachwedd 2021

 hithau’n Wythnos Genedlaethol Coed, pa ffordd well o ddathlu’r achlysur na dechrau ar brosiect uchelgeisiol o blannu 5,000 o goed ar hyd a lled Parc Cenedlaethol Eryri?

« mwy o fanylion

Llysgennad Eryri: 600 o fusnesau lleol yn ymuno a chynllun yn y flwyddyn gyntaf o ddysgu a dathlu am Rinweddau Arbennig Eryri

26 Tachwedd 2021

Mae hi’n flwyddyn i’r diwrnod ers lansio cynllun hynod lwyddiannus Llysgennad Eryri. Cynllun sydd wedi cyfoethogi deallusrwydd y diwydiant twristiaeth leol am yr hyn sy’n gwneud Eryri’n arbennig.

« mwy o fanylion

Gwybodaeth am amodau dan draed ar Yr Wyddfa ar flaen eich bysedd!

18 Tachwedd 2021

Yr wythnos hon bydd y gwasanaeth blynyddol o adrodd ar amodau dan draed ar Yr Wyddfa yn cychwyn, diolch i gynllun a gydlynir ac a ariennir gan Wasanaeth Wardeiniaid Awdurdod y Parc Cenedlaethol.

« mwy o fanylion

Cegin Yr Ysgwrn (© APCE)

Hanner Tymor yn yr Ysgwrn

14 Hydref 2021

Yn ystod hanner tymor yr Hydref, mi fydd gennym ni wledd yn eich disgwyl yn yr Ysgwrn, beth bynnag fo’ch oed.

« mwy o fanylion

Cader Idris (©APCE_SNPA)

Dewch yn Aelod o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

29 Medi 2021

Helpwch i ddiogelu a gwella un o hoff dirweddau Cymru fel Aelod o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

« mwy o fanylion

Dathliad celfyddydol Eryri’n 70

28 Medi 2021

Mae Eryri wedi ysbrydoli artistiaid o bob math ers cenedlaethau drwy ysgogi cwestiynau, darganfod a meddwl am y gorffennol, y presennol a dyfodol y Parc.

« mwy o fanylion

Digwyddiadau cyffrous ar y gweill i ddathlu pen-blwydd Parc Cenedlaethol Eryri yn 70 oed!

20 Medi 2021

Yn greigiau geirwon ucheldirol, rhostiroedd tawel diarffordd a cheunentydd llaith gwyrddion yn agor allan i ehangder aberoedd euraidd - mae gan Eryri'r cyfan. Ar Hydref y 18fed, bydd yr ardal arbennig hon yn dathlu 70 mlynedd ers ei dynodi’n Barc Cenedlaethol, ac er mwyn nodi’r achlysur arbennig mae Awdurdod y Parc wedi paratoi rhaglen o ddigwyddiadau amrywiol.

« mwy o fanylion

CGG ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn Nodi Llygredd Micro-plastig Sylweddol ar Gopa'r Wyddfa

23 Awst 2021

Mae CGG wedi cynnal arolwg ar lygredd micro-plastigion yn llwyddiannus fel rhan o astudiaeth gwmpasu i weld a fyddai'n bosibl creu parth Di-Blastig ar Yr Wyddfa.

« mwy o fanylion

Coed Cefn Gwlad – Prosiect newydd ar y cyd rhwng Awdurdod y Parc Cenedlaethol a Choed Cadw, y Woodland Trust yng Nghymru.

18 Awst 2021

Yr Hydref hwn mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a Choed Cadw yn dod ynghyd i weithredu prosiect newydd arbennig sydd â’r nod o blannu coed a gwrychoedd o fewn ardal ddynodedig yn y Parc Cenedlaethol.

« mwy o fanylion

Llanuwchllyn (© Wikimedia)

Cronfa Gymunedol Eryri – Cyfle Ariannu Newydd

16 Awst 2021

Ydych chi'n Gyngor Cymuned neu'n fenter gymdeithasol yn Eryri neu'r ardal gyfagos? A oes gennych gynlluniau sy'n gofyn am gyllid sy'n cynnwys naill ai Datgarboneiddio, Twristiaeth neu Adfer Covid?

« mwy o fanylion

Wrth i Eryri wynebu’r flwyddyn ymwelwyr prysuraf yn ei hanes mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn parhau i annog ymweliad cyfrifol a chynaliadwy

9 Awst 2021

 ninnau bron hanner ffordd trwy wyliau’r haf, mae ymdrechion Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a’i bartneriaid i annog a hwyluso ymweliad cynaliadwy â’r ardal yn parhau.

« mwy o fanylion

Oriel o hen luniau i ddathlu 70 mlynedd o Eryri!

8 Gorffennaf 2021

Yr hydref hwn bydd Eryri’n dathlu 70 mlynedd ers ei ddynodi’n Barc Cenedlaethol, ac er mwyn nodi’r achlysur mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol wedi lansio oriel ddigidol o hen ffotograffau.

« mwy o fanylion

Elfed Wyn ap Elwyn (© APCE / SNPA)

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn derbyn deiseb ddefnyddio enw Yr Wyddfa yn unig wrth gyfeirio at fynydd uchaf Cymru

14 Mehefin 2021

Cyflwynodd Elfed Wyn ap Elwyn ddeiseb gyda dros 5,000 o enwau gan lofnodwyr o ar draws y byd i Gadeirydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri heddiw.

« mwy o fanylion

Gerald (© The Guardian)

Gerald Williams, Yr Ysgwrn (1929-2021)

11 Mehefin 2021

Bu farw’r amaethwr a cheidwad Yr Ysgwrn, Mr Gerald Williams, ar Fehefin yr 11eg 2021.

« mwy o fanylion

Ysgol Rhosgadfan

Dyfodol disglair i Gomin Uwch Gwyrfai

2 Mehefin 2021

Adfer terfynau traddodiadol, cynnal a chadw llwybrau, gwaith celf murlun - dyma ond ychydig o’r buddion ddaeth i gymuned Comin Uwch Gwyrfai dros y ddwy flynedd diwethaf yn sgil prosiect Cysylltu Comin a Chymunedau Uwch Gwyrfai.

« mwy o fanylion

Cystadleuaeth! Cyfle i enill print o'r Wyddfa

31 Mai 2021

Ydych chi eisiau cyfle enill darn o waith celf o'r Wyddfa a Chrib Goch gan Lisa Eurgain Taylor?

« mwy o fanylion

#CynllunioCanfodCaru – Awdurdodau Gogledd Orllewin Cymru yn paratoi am Ŵyl y Banc prysur ac yn annog y cyhoedd i gynllunio o flaen llaw.

27 Mai 2021

Mae’r cynlluniau wedi eu datblygu er mwyn mynd i’r afael a phroblemau parcio, sbwriel a champio anghyfreithlon.

« mwy o fanylion

Prosiect adfer mawndir cyntaf Cymru i’w ariannu gan garbon wedi ei gwblhau! Datganiad i’r Wasg ar y cyd rhwng Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a Forest Carbon

17 Mai 2021

Prosiect adfer mawndir ym Mwlch y Groes ar ymyl Parc Cenedlaethol Eryri yw’r cyntaf o’i fath yng Nghymru i gael ei gwblhau gydag arian a godwyd trwy werthu carbon, yn dilyn dilysiad gan y Côd Mawndiroedd.

« mwy o fanylion

Yr Ochr Draw

Yr Ysgwrn : Yr Ochr Draw

13 Mai 2021

Cân a fideo cerddorol Yr Ochr Draw yw penllanw prosiect creadigol digidol Yr Ysgwrn a chymuned Trawsfynydd. Yn ystod y cyfnod clo diwethaf bu criw o bobl ifanc a phlant Ysgol Bro Hedd Wyn yn cydweithio gydag amrywiol artistiaid dros Zoom a Meet i greu cân a fideo cerddorol.

« mwy o fanylion

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn defnyddio system rhagarchebu i gynorthwyo rheoli niferoedd ymwelwyr yn eu maes parcio prysuraf.

7 Mai 2021

Yr haf diwethaf, gydag effaith pandemig Cofid-19 yn rhoi cynnydd anferthol mewn gwyliau gartref, gwelwyd niferoedd uwch nag erioed o ymwelwyr ar draws atyniadau twristiaeth Prydain. Roedd hyn yn cynnwys Parc Cenedlaethol Eryri. Achosodd y don o ymwelwyr broblemau parcio a gorboblogaeth, yn enwedig ym mhrif faes parcio Pen y Pass.

« mwy o fanylion

Ail-doi tradoddiadol Y Sosban yn cipio gwobr genedlaethol

6 Mawrth 2021

Mae gwaith adnewyddu tô 17eg ganrif ar adeilad y Sosban yn Nolgellau wedi cipio gwobr genedlaethol am ei rhinweddau traddodiadol prin gan ddefnyddio Llechi Cymru.

« mwy o fanylion

Beddgelert (© Alan Dop Photography | www.alandop.com)

Lansiwyd ymgynghoriad ar gynlluniau parcio a thrafnidiaeth cynaliadwy ar gyfer ardaloedd Yr Wyddfa ac Ogwen o Barc Cenedlaethol Eryri

1 Chwefror 2021

Mae Partneriaeth Yr Wyddfa yn ymgynghori ar ei strategaeth ddrafft i wella mynediad a chysylltedd yn ardaloedd Yr Wyddfa ac Ogwen ym Mharc Cenedlaethol Eryri gyda chymorth Trafnidiaeth i Gymru. Mae'n gwahodd cymunedau a rhanddeiliaid lleol i helpu i lunio'r strategaeth ac atebion posibl i fynd i'r afael â materion parcio ac annog dulliau trafnidiaeth mwy cynaliadwy fel cerdded, beicio a thrafnidiaeth gyhoeddus.

« mwy o fanylion

© APCE / SNPA

Awdurdodau yn dod ynghyd unwaith eto i gau meysydd parcio Eryri

7 Ionawr 2021

Wrth i’r pandemig gyrraedd y nifer uchaf eto o heintiau ac amrywiaeth o’r feirws yn lledaenu mor gyflym mae Awdurdodau eisiau pwysleisio osgoi teithio yn ddiangen.

« mwy o fanylion