Snowdonia National Park strapline

Awdurdod y Parc

Ffilmio yn Hafod Eryri

alt=

Datganiadau i'r Wasg 2019

Datganiad ar y Cyd gan Barciau Cenedlaethol Cymru

30 Rhagfyr 2020

Mae Awdurdodau Parciau Cenedlaethol Cymru yn galw ar y cyhoedd i ddilyn canllawiau

« mwy o fanylion

Beddgelert (© APCE / SNPA)

Galw ar Llywodraeth Cymru i fynd i’r afael a’r sefyllfa dai haf yn Eryri

18 Rhagfyr 2020

Yng nghyfarfod Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ar y 9fed o Ragfyr cymeradwywyd cynnig y Cyng. Elwyn Edwards i alw ar Llywodraeth Cymru i newid rheolau Cynllunio er mwyn herio’r sefyllfa dai haf yn Eryri.

« mwy o fanylion

Llysgennad Eryri

Llysgennad Eryri: Cynllun Llysgenhadon newydd i atgyfnerthu profiad dysgu am Rinweddau Arbennig Eryri

1 Rhagfyr 2020

Lansiwyd cynllun newydd sbon fydd yn dathlu Rhinweddau Arbennig y Parc Cenedlaethol ar y 26ain o Dachwedd.

« mwy o fanylion

Cynllun Eryri (© APCE / SNPA)

Cynllun Eryri: Cynlluniau uchelgeisiol ar gyfer Parc Cenedlaethol Eryri

23 Tachwedd 2020

Ar y 26ain o Dachwedd mi fydd y Gweinidog Lesley Griffiths yn lansio Cynllun Rheoli hir dymor newydd ac uchelgeisiol Awdurdord y Parc Cenedlaethol yn swyddogol. Mi fydd y cynllun yn nodi mewn manylder sut y byddwn yn mynd i’r afael a rhai o’r heriau mwyaf sy’n wynebu’r Parc Cenedlaethol.

« mwy o fanylion

Aberdyfi (© APCE / SNPA)

Llys Apêl yn dyfarnu nad yw caniatâd cynllunio hanner cant oed ym Mharc Cenedlaethol Eryri bellach yn ddilys

9 Tachwedd 2020

Mae penderfyniad gan y Llys Apêl wythnos diwethaf yn golygu bod caniatâd cynllunio a roddwyd ar gyfer datblygiad o dros 400 o dai yn Aberdyfi dros 50 mlynedd yn ôl wedi ei ddirymu.

« mwy o fanylion

Wyn Ellis Jones

Apwyntio Cadeirydd ac is-Gadeirydd newydd ar gyfer yr Awdurdod

23 Medi 2020

Yng nghyfarfod Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri heddiw, (dydd Mercher, Medi 23) etholwyd y Cyng. Wyn Ellis Jones fel Cadeirydd newydd yr Awdurdod a’r Cyng. Annwen Hughes fel is-Gadeirydd.

« mwy o fanylion

National Trust logo, RSPB Cymru logo, Natural Resources Wales logo, Snowdonia National Park Authority logo, Brecon Beacons National Park logo and Pembrokshire National Park logo

Llythyr agored yn annog gwersyllwyr i barchu amgylchedd Cymru y penwythnos Gŵyl Banc hwn

26 Awst 2020

Mae pobl sy'n ymweld â'r awyr agored yng Nghymru y penwythnos Gŵyl Banc hwn yn cael eu hannog i ystyried yr effaith y gall gwersylla anghyfreithlon ei chael ar yr amgylchedd a bywyd gwyllt ac i wersylla mewn safleoedd gwersylla dynodedig yn unig.

« mwy o fanylion

Pen y Pass car park

Gwelliannau pellach i fesurau parcio yn Eryri: Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn treialu rhagarchebu tocynnau parcio ym Mhen y Pass.

19 Awst 2020

Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn treialu rhagarchebu tocynnau parcio ym Mhen y Pass.

« mwy o fanylion

Emyr Williams, Chief Executive of Snowdonia National Park Authority, Superintendent Neil Thomas, North Wales Police and  Councillor Dyfrig Siencyn, Gwynedd Council Leader

Datganiad ar y cyd rhwng Cyngor Gwynedd, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a Heddlu Gogledd Cymru

23 Gorffennaf 2020

Awdurdodau yn dod ynghyd i weithredu mesurau parcio brys

« mwy o fanylion

Dwyryd Pylons

Aber yr Afon Dwyryd gam yn agosach at ddyfodol di-wifren

1 Gorffennaf 2020

Yng nghyfarfod Pwyllgor Cynllunio Awdurdod y Parc Cenedlaethol heddiw rhoddwyd caniatâd cynllunio ar gyfer adeilad pen twnnel i’r de ddwyrain o aber yr afon Dwyryd ar gyrion y Parc Cenedlaethol. Bydd y datblygiad yn galluogi’r Grid Cenedlaethol i fwrw ‘mlaen â’i gynlluniau i danddaearu 3.4km o wifrau sydd ar hyn o bryd yn croesi dros yr aber.

« mwy o fanylion

Arwydd Dim Mynediad ym Mharc Cenedlaethol Eryri

Datganiad ar y Cyd

22 Mai 2020

Mae Awdurdodau Parciau Cenedlaethol Cymru yn galw am barhad mewn amynedd wrth ofni penwythnos Gŵyl y Banc prysur.

« mwy o fanylion

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Datganiad ar y cyd gan Barciau Cenedlaethol Cymru - Awdurdodau Parciau Cenedlaethol Cymru yn cyhoeddi neges glir i barchu Canllawiau Llywodraeth Cymru

12 Mai 2020

Mae tri Awdurdod Parc Cenedlaethol Cymru wedi croesawu canllawiau newydd Llywodraeth Cymru sy’n atgyfnerthu’r angen i bobl Cymru aros adref, aros yn ddiogel a gwarchod y GIG.

« mwy o fanylion

(© Heddlu Gogledd Cymru / North Wales Police)

Gŵyl y Banc Calan Mai: Parhewch i aros adref

7 Mai 2020

Mae gweithwyr allweddol wedi uno i annog aelodau'r cyhoedd i aros adref a chadw'n ddiogel dros benwythnos Gŵyl y Banc.

« mwy o fanylion

(© Arthur C. Harris)

Datganiad gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

25 Mawrth 2020

Yn dilyn y niferoedd digynsail o ymwelwyr a welwyd y penwythnos diwethaf yn rhai o safleoedd poblogaidd Eryri, heddiw bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol a Chyngor Gwynedd yn cau mynyddoedd prysuraf yr ardal gyda chymorth deddfwriaeth brys Llywodraeth Cymru. Gobeithiwn y bydd y mesurau hyn yn sicrhau na fydd y sefyllfa ddigynsail a welwyd y penwythnos diwethaf yn cael eu hailadrodd y penwythnos hwn.

« mwy o fanylion

Traffic cones blocking entrance to Snowdonia National Park car park

Datganiad gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

23 Mawrth 2020

Yn dilyn y penwythnos prysuraf ers cyn cof o ran ymwelwyr i Eryri, heddiw bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn cymryd camau pellach er mwyn gwarchod y cymunedau lleol a’r gwasanaethau hanfodol rhag lledaeniad y firws. Mewn cydweithrediad â’r heddlu ac awdurdodau lleol bydd Parc Cenedlaethol Eryri yn cau ei brif feysydd parcio ac yn ymchwilio i bwerau i gau’r mynyddoedd a’r safleoedd mwyaf poblogaidd os bydd y sefyllfa‘n parhau.

« mwy o fanylion

Pen y Pass car park full

APCE yn galw ar y Llywodraeth i gyflwyno mesurau cliriach er mwyn gwarchod cymunedau gwledig

22 Mawrth 2020

Dim ond 24 awr wedi i’r Prif Weinidog gyhoeddi mesurau llymach er mwyn atal lledaeniad y Coronafeirws, ddoe, cafwyd y diwrnod prysuraf erioed o ran ymwelwyr ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn awr yn galw ar y llywodraeth i sefydlu canllaw a mesurau mwy eglur er mwyn sicrhau bod lledaeniad y firws yn cael ei arafu. Yn seiliedig ar y sefyllfaoedd digynsail yn Eryri ddoe rydym yn ofni nad yw’r canllaw cyfredol yn ddigon clir i bobl allu gwarchod eu hunain ac eraill.

« mwy o fanylion

Canolfan Ymwelwyr Betws y Coed (© APCE)

Coronavirus (COVID-19) Update

18 Mawrth 2020

Oherwydd y sefyllfa bresennol gyda Covid-19 ac yn unol â chanllawiau’r llywodraeth rydym yn y broses o wneud addasiadau i’n gwasanaethau. Yn ystod yr amser anodd hwn ein blaenoriaeth yw iechyd ein staff a’n gwirfoddolwyr, a gofalu am y cymunedau a’r busnesau o fewn ac o amgylch y Parc Cenedlaethol.

« mwy o fanylion

Cynllun Eryri (© APCE / SNPA)

Mae Cynllun Eryri yma! 

25 Chwefror 2020

Rydym hanner ffordd drwy'r cyfnod ymgynghori ar gyfer Cynllun Rheolaeth newydd Parc Cenedlaethol Eryri o’r enw Cynllun Eryri. 

« mwy o fanylion

Cynllun Eryri (© APCE / SNPA)

Paratoi ar gyfer dyfodol llewyrchus i Eryri trwy Gynllun Eryri

30 Ionawr 2020

O’r 3ydd o Chwefror hyd Mawrth y 13eg bydd ymgynghoriad cyhoeddus terfynol ar agor ar gyfer Cynllun Partneriaeth y Parc Cenedlaethol newydd o’r enw Cynllun Eryri. Mae’n amlinellu sut bydd pawb yn cydweithio er mwyn gwarchod y Parc a'r pethau sy'n ei wneud yn unigryw ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol - o’r gogledd lle mae’r mynyddoedd yn cwrdd â’r môr ger Penmaen-bach i lannau pentref Aberdyfi yn y de.

« mwy o fanylion

Llwytmor

Mawndir Llwytmor ar y Carneddau i elwa o waith adfer

14 Ionawr 2020

Mae ein mawndiroedd yn gweithredu fel storfa garbon anferth; ond ar orgorsydd Llwytmor a Foel-Grach ar y Carneddau, mae peryg i erydiad ar raddfa helaeth ryddhau llawer iawn o garbon i’n hatmosffer a’n cyrsiau dŵr. Yn awr, diolch i arian Cynllun Rheoli Cynaliadwy Mawndiroedd Cymru a chydweithrediad yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a Chymdeithas Porwyr Aber a Llanfairfechan, mae gwaith adfer mawndir ar fin cychwyn ar y safle.

« mwy o fanylion