Snowdonia National Park strapline

Awdurdod y Parc

Ffilmio yn Hafod Eryri

alt=

Beth yw’r Rheolau Hawlfraint?

Mae’r cynlluniau, y darluniau a’r deunyddiau a gyflwynir i ni yn cael eu diogelu gan Adran 47 o Ddeddf Hawlfraint, Dyluniadau a Phatentau 1988. Mae ein cytundeb hawlfraint â'r Arolwg Ordnans yn golygu mai dim ond y cynlluniau a gynhyrchir gan ddefnyddio mapiau a data’r Arolwg Ordnans â rhif trwydded dilys y gallwn ni eu derbyn a’u cyhoeddi.

Mae gan yr Arolwg Ordnans ystod o drwyddedau y mae’n eu cyhoeddi i alluogi ei gwsmeriaid i ddefnyddio ei fapiau a’i ddata. Mae'n rhaid i bob rhanfap yr Arolwg Ordnans a gyflwynir i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri gynnwys rhif trwydded dilys, a nodi cyflenwr trwyddedig yr Arolwg Ordnans, a'r dyddiad y cynhyrchwyd y map. Dylai ymgeiswyr neu asiantau sy’n dal eu trwydded hawlfraint eu hunain sicrhau bod pob rhanfap a gyflwynir yn cynnwys y gydnabyddiaeth hawlfraint berthnasol a'u rhif trwydded. Mae hyn yn darparu'r dystiolaeth angenrheidiol nad yw hawlfraint yr Arolwg Ordnans yn cael ei thorri.

Noder bod cyflwyno mapiau a data'r Arolwg Ordnans heb drwydded ddilys yn torri hawlfraint yr Arolwg Ordnans a gallai arwain at benderfyniad gan yr Arolwg Ordnans i gymryd camau cyfreithiol yn erbyn toriadau o'r fath.

Ceisiadau Cynllunio

Y rheswm mwyaf cyffredin dros wrthod ceisiadau cynllunio yw am nad yw’r cynlluniau wedi’u llunio’n gywir. Y ffordd hawsaf i wneud yn sicr eu bod yn bodloni’r gofynion yw drwy eu cael gan gyflenwyr cymeradwy ar y Porth Cynllunio.

Mae’n rhaid i ranfapiau’r Arolwg Ordnans a gyflwynir gyda'ch cais cynllunio gael eu trwyddedu fel yr amlinellwyd uchod. Os bydd map didrwydded yn cael ei gyflwyno gyda'ch cais byddwn yn gofyn i chi ailgyflwyno’r cynlluniau perthnasol. Er y byddwn yn cofrestru unrhyw fapiau didrwydded, cofiwch y byddwch yn torri Hawlfraint y Goron ac rydym yn cadw pob hawl i anfon eich manylion at yr Arolwg Ordnans er mwyn ymchwilio i unrhyw dor hawlfraint posibl. Gall hyn arwain at erlyniad a dirwy.

Bydd yr Awdurdod yn derbyn cynlluniau arolwg safle a baratowyd gan syrfëwr ond mae'n rhaid iddynt gynnwys datganiad i'r perwyl hwnnw a chadarnhau na ddefnyddiwyd gwybodaeth yr Arolwg Ordnans.

Noder bod Adran 47 o Ddeddf Hawlfraint, Dyluniadau a Phatentau 1988 yn diogelu cynlluniau, darluniau a deunyddiau a gyflwynir i'r Awdurdod at ddibenion cael caniatâd cynllunio. Ni chewch ond defnyddio deunydd sy'n cael ei lwytho i lawr a / neu ei argraffu o'r wefan hon at ddibenion ymgynghori; cymharu ceisiadau cyfredol â chynlluniau blaenorol a gwirio pa un a yw datblygiadau wedi’u cwblhau yn unol â'r cynlluniau a gymeradwywyd. Ni chaniateir gwneud rhagor o gopïau heb gael caniatâd perchennog yr hawlfraint yn gyntaf.

Defnyddio ein Mapiau

Mae mapiau a data’r Arolwg Ordnans ar y wefan hon yn cael eu darparu gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri o dan drwydded gan yr Arolwg Ordnans er mwyn hyrwyddo gwasanaethau i ymwelwyr a chyflawni ei swyddogaeth fel awdurdod cynllunio.

Pwyntiau sy’n Werth eu Nodi

Mae’n rhad ac am ddim

  • I unrhyw un edrych ar y mapiau ar ein gwefan a’u hargraffu at ddefnydd personol.
  • I fyfyrwyr ysgol sy’n 16 oed neu iau lwytho i lawr, argraffu a defnyddio ein mapiau mewn gwaith ysgol.
  • I athrawon mewn ysgolion a ariennir gan yr Awdurdod Lleol neu ysgolion a ariennir yn breifat gyda myfyrwyr sy’n 16 oed neu iau lwytho i lawr, argraffu a defnyddio ein mapiau mewn gwersi a gyda'ch myfyrwyr.

Mae angen trwydded

  • • I athrawon mewn ysgolion a ariennir yn breifat gyda myfyrwyr sy’n 16 oed neu drosodd - bydd yn rhaid i chi gael trwydded addysgol yr Arolwg Ordnans Esbonnir defnydd addysgol o fapiau a data'r Arolwg Ordnans yma
  • I gyhoeddwyr llyfrau masnachol neu wefannau
  • At ddibenion ac eithrio’r hyn a amlinellwyd uchod megis map a gyflwynir gyda chais cynllunio

Manylion hawlfraint

Ble Alla i Gael Mwy o Wybodaeth?

Gallwch gael mwy o wybodaeth am fapiau ceisiadau cynllunio neu wybodaeth am wneud cais am drwydded i ddefnyddio mapiau a data’r Arolwg Ordnans gan yr Arolwg Ordnans.

Os oes gennych gwestiynau cysylltwch â: customerservices@ordnancesurvey.co.uk neu ffoniwch 08456 050505