Snowdonia National Park strapline

Awdurdod y Parc

Plas Tan y Bwlch

alt=

Gair Am Fforwm Eryri

Mae'r Fforwm yn gyfle i bawb sy'n ymwneud â llunio dyfodol Eryri i symbylu eu dull o weithio ar y cyd yn y rhanbarth a thu hwnt. Bydd y Fforwm yn gweithio gyda'i gilydd i sefydlu mecanweithiau ar y cyd ar gyfer datblygu, darparu a monitro amcanion a chamau gweithredu strategol o fewn Cynllun Partneriaeth y Parc Cenedlaethol ("y Cynllun").

Drwy'r pwrpas hwn bydd y Fforwm yn darparu ffordd newydd o weithio gyda phartneriaid perthnasol drwy gyflawni Dyletswyddau Adran 62 o Ddeddf yr Amgylchedd 1995.

Bydd y Fforwm hefyd yn sefydlu - ac yn flynyddol yn adolygu - aelodaeth o’r cyrff a gynrychiolir yn y Fforwm a bydd hyn yn cael ei gymeradwyo gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

Wrth ddilyn y diben hwn bydd y Fforwm yn cyfrannu at gyflawni’r nodau cenedlaethol llesiant fel y nodir yn y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol:

 • Cymru lewyrchus
 • Cymru gydnerth
 • Cymru iachach
 • Cymru sy’n fwy cyfartal
 • Cymru o gymunedau cydlynus
 • Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu
 • Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang

Aelodau Fforwm Eryri

Mae'r mydiadau canlynol yn aelodau o Fforwm Eryri:

 • Cadw
 • CLA Cymru
 • Coed Cymru
 • Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Cymdeithas Eryri
 • Cyngor Bwrdeistref Conwy
 • Cyngor Gwynedd
 • Eryri Bywiol
 • Ffederasiwn busnesau bach Cymru
 • FUW
 • Grŵp Llandrillo Menai
 • Iechyd Cyhoeddus Cymru
 • NFU Cymru
 • Pen Llŷn a'r Sarnau SAC
 • Prifysgol Bangor
 • RSPB
 • Twristiaeth Gogledd Cymru
 • Un Llais Cymru
 • Y Bartneriaeth Awyr Agored
 • Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru
 • Yr Ymddiredolaeth Genedlaethol