Snowdonia National Park strapline

Awdurdod y Parc

Plas Tan y Bwlch

alt=

Am yr Awdurdod

Bydd yr Awdurdod yn cyfarfod yn Gymraeg gyda chyfleusterau cyfieithu ar y pryd. Mae gan yr Awdurdod 18 Aelod, 9 Cynghorydd Lleol a benodir gan Gyngor Gwynedd, 3 Cynghorydd Lleol a benodir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, a 6 aelod a benodir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. Mae'r Aelodau hefyd yn gwasanaethu ar nifer o Bwyllgorau, Paneli a Gweithgorau.

Mae gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri 3 brif bwyllgor sydd yn gyfarfodydd cyhoeddus.  Y rhain yw Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Pwyllgor Cynllunio a Mynediad a Phwyllgor Perfformiad ac Adnoddau.

Ar hyn o bryd, mae’r cyfarfodydd yma yn cael eu cynnal yn rithiol trwy ddefnyddio Zoom gyda chyfieithu ar y pryd. Nid yw’r cyfarfodydd yma ar agor i’r cyhoedd yn unol â Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021.

Yn fuan ar ôl pob cyfarfod o'r Pwyllgor Cynllunio a Mynediad, fe'u cyhoeddir ar sianel YouTube Awdurdod y Parc Cenedlaethol, lle gellir eu gweld yn llawn.

Hawl i'r Cyhoedd Holi

Mae'r Awdurdod wedi clustnodi hyd at 20 munud ar ddechrau ei gyfarfod i roi cyfle i aelodau'r cyhoedd ofyn cwestiynau penodol sy'n ymwneud â gwaith yr Awdurdod (ag eithrio ceisiadau cynllunio) sy'n berthnasol i ddyletswyddau a phwrpasau'r Parc.

Rhaid cyflwyno'r cwestiynau'n ysgrifenedig (trwy'r post neu e-bost) i'r Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol a Chyfreithiol o leiaf 7 niwrnod cyn y cyfarfod.

Cyfarfodydd yr Awdurdod

 • 13eg Hydref 2021 am 10.00y.b.
 • 8fed o Ragfyr 2021 am 10.00 y.b.
 • 9fed o Chwefror 2022 am 10.00 y.b.
 • 27ain o Ebrill 2022 am 10.00 y.b.
 • 18fed o Fai 2022 am 10.00 y.b.
 • 8fed o Fehefin 2022 am 10.00 y.b. (CCB)

Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau

 • 14eg o Orffennaf 2021 am 10.00 y.b.
 • 24ain o Dachwedd 2021 am 10.00 y.b.
 • 23ain o Fawrth 2022 am 10.00 y.b.

Pwyllgor Cynllunio a Mynediad

 • 8fed o Fedi 2021 am 10.00 y.b.
 • 20fed o Hydref 2021 am 10.00 y.b.
 • 1af o Ragfyr 2021 am 10.00 y.b.
 • 19eg o Ionawr 2022 am 10.00 y.b.
 • 2il o Fawrth 2022 am 10.00 y.b.
 • 6ed o Ebrill 2022 am 10.00 y.b.
 • 18fed o Fai 2022 am 10.00 y.b.

Pwyllgor Safonau

 • 3ydd o Fedi 2021 pm