SNPA Print Header
Rydych chi yma: Cynllunio > Cyngor cynllunio > Nodiadau Arweiniol

Nodiadau Arweiniol

Nodyn Arweiniol ar Drafodaeth a Chyngor Cyn Cyflwyno Cais ar gyfer darpar ddatblygwyr

1. Beth yw Cyngor Cyn Cyflwyno Cais?
Cyngor Cyn Cyflwyno Cais yw'r wybodaeth a roddir gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol cyn i gais cynllunio gael ei gyflwyno. Fodd bynnag mae'r nodyn arweiniol yn gosod allan y math o wasanaeth y gall cwsmeriaid ei ddisgwyl pan fyddant yn dechrau trafodaethau ynghylch cynnig ar gyfer datblygiad cyn iddynt gyflwyno cais cynllunio ffurfiol. Caiff ei anelu yn benodol at ddarparu cyngor i ymgeiswyr lle cadarnhawyd eisoes fod angen rhyw fath o gais cynllunio.

2. Beth yw budd y cyngor a ddarperir?
Mae APCE yn ymwybodol fod y system gynllunio yn gallu bod yn gymhleth, fod potensial i'r system fod yn gostus a'i fod yn gallu llyncu amser ymgeiswyr. Gall cyngor da cyn cyflwyno cais roi gwell eglurder i ddarpar gwsmeriaid ynghylch a yw cynnig penodol yn debygol o gael caniatâd cynllunio, neu a oes angen rhagor o wybodaeth cyn y gellir cyflwyno cais cynllunio. Mae potensial i'r cyngor rwystro ymgeiswyr rhag mynd i gostau diangen ar ffioedd ac astudiaethau proffesiynol. Hefyd gall gynorthwyo APCE i brosesu cais yn brydlon, - os yw'r cyngor a roddwyd cyn y cais wedi cael ei ddilyn a hefyd fe all leihau'r nifer o achosion pan wrthodir ceisiadau ac achosion sy'n mynd i apêl.

3. Pa fath o wybodaeth a ddarperir yn y cyngor cyn cyflwyno cais?
Gall y cyngor gael ei roi ar nifer o ffurfiau gwahanol gan ddibynnu ar natur a chymhlethdod y cynnig. Fel rheol fe fydd y cyngor yn cynnwys y meysydd a ganlyn:

* Pa bolisïau cynllunio lleol neu genedlaethol sy'n berthnasol a sut fyddant yn cael eu cymhwyso i'r cynnig ei hun ynghyd ag unrhyw Arweinid Cynllunio Atodol y mae APCE wedi ei baratoi
* Yr angen am fewnbwn arbenigol a gwybodaeth / astudiaethau pellach a fydd yn angenrheidiol gyda chais cynllunio
* Gan ddibynnu ar lefel y manylion a ddarperir, cyngor ar faterion sydd a wnelo dyluniad neu'r deunyddiau a ddylai gael eu defnyddio
* Materion sydd a wnelo cynigion am dai fforddiadwy gan gynnwys gwybodaeth ynghylch pwy sy'n gymwys am dai o'r fath
* A yw'r cynnig yn dderbyniol neu a ellid ei wneud yn un a fyddai'n dderbyniol gyda newidiadau iddo neu petai gwybodaeth bellach yn cael ei darparu

4. Sut ellir cael y cyngor cyn cyflwyno cais?
Mae yna ffurfiau amrywiol y gall unigolion gael y cyngor. Po fwyaf y wybodaeth a ddarperir i'r Awdurdod, bydd y cyngor yn fwy penodol a manwl. Gallwch gael cyngor cyn cyflwyno cais drwy:

* Ysgrifennu at yr Awdurdod
* E-bostio'r Awdurdod: cynllunio@eryri-npa.gov.uk
* Ymweld neu gyflwyno gwybodaeth yn y Cymorthfeydd Cynllunio a gynhelir yn Aberdyfi a Betws y Coed
* Gwneud apwyntiad penodol gyda Swyddog Cynllunio trwy siarad yn gyntaf gyda Swyddog Dyletswydd Cynllunio

5. Pa wybodaeth sydd angen cael ei ddarparu gennych chi?
Dylai'r cwsmer ddarparu cymaint â phosib o wybodaeth i APCE. Fodd bynnag cydnabyddir y bydd eich dulliau cychwynnol ar ffurf anffurfiol pan fydd gwybodaeth eithaf cyfyngedig ar gael. Fel rheol bydd APCE yn disgwyl i'r wybodaeth a ganlyn gael ei darparu

* Disgrifiad o'r cynnig a pa fath o gais cynllunio yr ymgeisir amdano
* Cynllun lleoliad ac unrhyw luniadau / gynlluniau neu fanylion sgetshis sydd ar gael gennych
* Defnydd cyfredol y safle neu'r adeilad
* Ffotograffau atodol o'r safle neu'r adeiladau a'r ardal o gwmpas
* Unrhyw wybodaeth berthnasol

6. Pa wasanaeth a roddir yn ôl i chi?
Bydd y wybodaeth a gyflenwir yn ôl i chi gan APCE ar ffurf cyngor cyn cyflwyno cais yn dibynnu ar y patrwm gweithredu a wneir gennych chi. Fel rheol, darperir ymateb ysgrifenedig ddim ond pan fo'r Awdurdod wedi derbyn e-bost, llythyr neu gyfarfod manwl sy'n darparu digon o wybodaeth. Bydd ymateb ysgrifenedig gan yr Awdurdod yn darparu'r wybodaeth a ganlyn:

* Hanes cynllunio perthnasol y safle
* Adnabyddiaeth o'r polisïau cynllunio perthnasol ac arweiniad ar sut y cymhwysir y rhain
* Adnabyddiaeth o'r cyfyngiadau posib ar y safle
* Gwybodaeth ynghylch yr angen am ganiatadau cynllunio
* Adnabyddiaeth o sefydliadau eraill y bydd angen i chi ymgynghori â nhw o bosib cyn cyflwyno cais
* Astudiaethau eraill y gall fod angen i chi eu cyflwyno er mwyn cyflwyno cais cynllunio dilys
* Cyngor anffurfiol, na fydd yn rhwymo'r Awdurdod, a fydd yn mynegi safbwyntiau ar y cynigion ac awgrymiadau ynghylch unrhyw fesurau a all wneud y cynnig yn dderbyniol

Fel rheol, ni fydd APCE yn ymgynghori gyda sefydliadau eraill ynghylch cyngor cyn cyflwyno cais oni bai yr ystyrir fod hyn yn angenrheidiol gyda chynigion mwy cymhleth neu er mwyn darparu ymateb mwy cyflawn. Fe all yr Awdurdod awgrymu fod datblygwr yn cysylltu yn uniongyrchol gyda sefydliadau er mwyn cael rhagor o wybodaeth ac arweiniad. Bydd sylwadau hanesyddol blaenorol a wnaed gan y rhai a ymgynghorir â hwy yn statudol yn cael eu cynnwys, os ydynt yn berthnasol.

Mae'n debygol na fydd cais llafar byr yn cael ei recordio ac felly bydd hynny ddim ond yn ddefnyddiol i ryw raddau o ran delio gyda'r cais cynllunio yn y dyfodol. Bydd yr holl ymofyniadau / ceisiadau a'r ymatebion ysgrifenedig yn cael eu cofnodi oni bai eu bod yn gyfrinachol.

Os ystyrir fod hynny yn angenrheidiol, fe fydd Swyddog Cynllunio yn ymweld â'r safle ac yn gwneud trefniadau i gwrdd â'r datblygwr / tir berchennog ar y safle.

7. Pa bryd fydd ymateb ysgrifenedig yn cael ei roi i APCE?
* Fe fydd ymateb manwl ffurfiol, yn seiliedig ar y wybodaeth a dderbyniwyd, yn cael ei roi fel rheol mewn 10 niwrnod gwaith. Yn ystod y cyfnod hwn byddwn yn cydnabod derbyn y neges os bydd angen mwy o amser i ddelio â'r mater neu ofyn am ragor o wybodaeth, ac os mai felly y mae hi, fe fydd ymateb yn cael ei roi o fewn 10 niwrnod pellach wedi i'r wybodaeth ychwanegol gael ei dderbyn.

8. Sut ystyrir y cyngor a roddir cyn cyflwyno cais?
Fe fydd APCE yn disgwyl i unrhyw gyngor a roddir ganddo i gwsmeriaid gael ei weithredu pan fo cais cynllunio yn cael ei gyflwyno oni bai fod rheswm da dros beidio â gwneud hynny neu pan fo amgylchiadau wedi newid. Mewn ymateb i hynny fe fydd APCE yn sicrhau:

* Fod unrhyw gyngor cyn cyflwyno cais a roddir ganddo yn cael ei ystyried yn ofalus wrth ddod i benderfyniad ynghylch yr argymhelliad a roddir ar gais cynllunio oni bai fod y sefyllfa wedi newid neu fod gwybodaeth newydd wedi cael ei darparu;
* Fod y cais yn cael ei benderfynu mewn ffordd sy'n gyson gyda'r cyngor a roddwyd yn ystod y wedd o ddarparu cyngor cyn cyflwyno cais neu fe fydd yn gosod allan yn glir pam nad felly y mae hi os oes yna ystyriaethau cynllunio perthnasol eraill wedi codi yn y cyfamser

Cedwir cofnod o'r holl gyngor cyn cyflwyno cais ac fe fydd ar gael i'r cyhoedd ei weld oni bai fod y cwsmer wedi dweud yn gwbl glir fod yr ymholiad yn fasnachol sensitif neu'n gyfrinachol

Barn y swyddogion cynllunio yn unig fydd y cyngor a roddir gan yr Awdurdod ac ni fydd yn ymrwymo'r Awdurdod, wrth iddo benderfynu ar gais cynllunio yn ddiweddarach lle bydd angen rhoi ystyriaeth i farn y cyhoedd, sefydliadau ac aelodau etholedig ar faterion cynllunio perthnasol.

9. Gwybodaeth a Chysylltiadau Defnyddiol
* Porth cynllunio: www.planningportal.gov.uk

Cliciwch ar y linc isod i weld y ddogfen pdf:

Tal y Llyn
Llanfachreth
Home Staff Extranet Contact Us
UK National Parks
Ar ben y dudalen

SNPA Print Footer

Awdurdod Parc Cenedlaethol, Swyddfa'r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth, Gwynedd LL519DX
Ffôn: 01766772274 e-bost: parc@eryri-npa.gov.uk www.eryri-npa.gov.uk